Regulamin

  • Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na stronie internetowej www.mikroekonomia.net/zke.

  • Obowiązującymi  językami XVI  Zjazdu są język polski, język angielski i język niemiecki.

  • Referat powinien mieć jasno sprecyzowany cel i problem badawczy, a treść referatu musi odpowiadać tytułowi.

  • Referaty muszą być zgodne z szablonem edytorskim zamieszczonym na stronie: www.mikroekonomia.net/zke

  • W przypadku uzyskania dwóch negatywnych recenzji przesłanego artykułu nie zostanie on opublikowany.

  • Organizatorzy Konferencji na podstawie nadesłanych propozycji tematów zadecydują o przyjęciu zgłoszonych referatów na konferencję i ich późniejszej publikacji w danym czasopiśmie.

  • Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 1500 zł (kwota z VAT), która obejmuje: uczestnictwo w konferencji, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, imprezy towarzyszące oraz publikację nadesłanej pracy. Koszt publikacji referatu bez udziału w konferencji wynosi 850 zł (kwota z VAT).

  • Wycofanie się z udziału w konferencji (uczestnictwa lub publikacji) po 15.04.2019 r. skutkuje brakiem możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.

  • Osoby zainteresowane rezerwacją pokoju hotelowego poza terminem ZKE winny dokonać jej samodzielnie.

  • Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian regulaminu i terminów w harmonogramie XVI Zjazdu Katedr Ekonomii - konferencja międzynarodowa.