Zarządzanie personelem


Kierownik Studium:
 prof.zw.dr hab. Danuta Kopycińska

Dodatkowych informacji udziela:
Sekretariat Katedry Mikroekonomii
ul. Mickiewicza 64 (pok. 432); 71-101 Szczecin
tel. 444 20 91 fax. 444 21 37

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE:

Tematyka:

 • Ramy programowe projektowanych studiów tworzą - w założeniach organizatorów - uniwersalne spektrum wiedzy i umiejętności praktycznych w dziedzinie zarządzania potencjałem społecznym organizacji, należących zarówno do sektora rynkowego, jak i nierynkowego.
 • Celem Studium jest zapoznanie słuchaczy z cechami i celami nowocześnie pojmowanych funkcji zarządzania personelem w organizacji gospodarczej oraz działaniami podejmowanymi przy ich realizacji, a więc dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu podejmowania decyzji w ramach zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Zwiększone zainteresowanie problematyką zarządzania zasobami ludzkimi jest rezultatem obserwacji, iż w dobie nasilającej się walki konkurencyjnej zdobycie przewagi konkurencyjnej i osiągnięcie sukcesu jest możliwe wówczas, gdy pracownicy organizacji w pełni zaangażują się w jej działania. Dla firm chcących osiągnąć sukces rynkowy, konieczne staje się uznanie swoich pracowników za zasoby o znaczeniu strategicznym. W tym kontekście, zmienia się rola funkcji zarządzania personelem, z tradycyjnie pojmowanej - na rzecz podejścia innowacyjnego, dążącego do osiągnięcia doskonałości w organizacji dzięki większemu zaangażowaniu się personelu w realizację jej celów. Wyróżniającym elementem takiego podejścia jest rosnąca rola menedżera liniowego, jako podmiotu decyzyjnego w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

Kandydaci:

 • Przedstawiona oferta programowa jest tak przygotowana, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób na stanowiskach kierowniczych, legitymujących się wykształceniem wyższym. Studia skierowane są do osób zajmujących się sprawami personelu w swojej organizacji, ale także do menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz funkcjonalnych średnich i dużych organizacji, oraz do przedsiębiorców, kierujących własną firmą.

Czas trwania:

 • Formuła organizacyjna Studiów polega na integrowaniu wybranych zagadnień zarządzania w tzw. moduły tematyczne. Taki model zajęć pozwala na wprowadzenie nowoczesnych, aktywizujących form kształcenia menedżerów.
 • Poszczególne moduły prezentowane są słuchaczom w trakcie dwudniowych sesji (piątek, sobota,), obejmujących 10 godz. dydaktycznych i odbywających się średnio dwa razy w miesiącu. Przed rozpoczęciem każdego modułu, uczestnicy studiów otrzymają pakiet materiałów dydaktycznych, stymulujących słuchacza Studiów do pracy własnej.
 • Studia trwać będą 1 rok, w trakcie którego zrealizowanych zostanie łącznie 190 godzin zajęć.

Zasady naboru:

 • ukończone studia wyższe
 • uiszczenie ustalonego czesnego

Ramy programowe

 1. Funkcjonowanie rynku pracy
 2. Kultura organizacji
 3. Wstęp do zarządzania zasobami ludzkimi 
  Projektowanie strategii personalnej
 4. Pozyskiwanie pracowników
 5. Zarządzanie wynikami pracy
 6. Sposoby modyfikacji zachowań
 7. Teorie motywacji
 8. Systemy motywacyjne
 9. Przywództwo. Grupy w organizacjach
 10. Psychologia decyzji kadrowych
 11. Zarządzanie konfliktem
 12. Zmiana w organizacji
 13. Komunikowanie
 14. Negocjacje
 15. Prawne aspekty zatrudnienia
 16. Polityka personalna - realny przypadek
 17. Seminarium dyplomowe
 18. Obrona prac dyplomowych, Uroczyste zakończenie Studium

Razem liczba godzin: 190

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432