Zarządzanie biznesem

Kierownik Studium: prof.zw.dr hab. Danuta Kopycińska

Dodatkowych informacji udziela:
Sekretariat Katedry Mikroekonomii
ul. Mickiewicza 64 (pok. 432); 71-101 Szczecin
tel. 444 20 91 fax. 444 21 37

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE:

Tematyka:

 • Ramy programowe projektowanych studiów tworzą - w założeniach organizatorów - uniwersalne spektrum wiedzy i umiejętności praktycznych w dziedzinie zarządzania organizacjami, należącymi zarówno do sektora rynkowego, jak i nierynkowego.
 • Celem Studiów Podyplomowych "Zarządzanie biznesem" jest dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu:
  • ekonomicznych podstaw zarządzania,
  • projektowania struktur organizacji,
  • diagnozy ekonomicznej i strategicznej organizacji,
  • pozyskiwania funduszy unijnych,
  • budowy strategii: rozwoju, marketingowej i personalnej,
  wzbogaconej elementami prawa gospodarczego, etyki biznesu i kultury organizacji.
 • Szczególną uwagę organizatorzy Studiów przywiązują do kreowania praktycznych umiejętności słuchaczy, służących organizacji i wspieraniu pracy menedżera. Studia stwarzać będą możliwość doskonalenia umiejętności z zakresu procesu zarządzania, w tym: zdolności do określania celów i zadań menedżerskich, sprawnego podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych, doboru i motywowania pracowników, przezwyciężania oporu wobec zmian .

Kandydaci:

 • Przedstawiona oferta programowa jest tak przygotowana, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób na stanowiskach kierowniczych, legitymujących się wykształceniem wyższym, głównie pozaekonomicznym. Studia skierowane są do menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz funkcjonalnych średnich i dużych organizacji, oraz do przedsiębiorców, kierujących własną firmą.

Czas trwania:

 • Proponowana formuła organizacyjna Studiów polega na integrowaniu wybranych zagadnień zarządzania w tzw. moduły tematyczne. Taki model zajęć pozwala bowiem na wprowadzenie nowoczesnych, aktywizujących form kształcenia menedżerów.
 • Poszczególne moduły prezentowane będą słuchaczom w trakcie dwudniowych sesji (piątek, sobota,) obejmujących 10 godz. dydaktycznych i odbywających się średnio dwa razy w miesiącu. Przed rozpoczeciem każdego modułu, uczestnicy studiów otrzymają pakiet materiałów dydaktycznych, stymulujących słuchacza Studiów do pracy własnej.
 • Studia trwają 1 rok, o łącznej liczbie 180 godzin zajęć, prowadzonych przez pracowników Katedry Mikroekonomii oraz innych pracowników Wydziału i zaproszonych praktyków.

Zasady naboru:

 • ukończone studia wyższe
 • uiszczenie ustalonego czesnego

Ramy programowe

 1. Makroekonomiczne otoczenie biznesu (10 godz.)
 2. Przedsiębiorstwo na rynku (10 godz.)
 3. Rachunkowość w przedsiębiorstwie (10 godz.)
 4. Analiza finansowa (10 godz.)
 5. Zarządzanie strategiczne (10 godz.)
 6. Zarządzanie marketingowe (10 godz.)
 7. Biznes plan (10 godz.)
 8. Zarządzanie ryzykiem (10 godz.)
 9. Prawne aspekty działalności gospodarczej. Prawo UE (10 godz.)
 10. Komunikowanie w organizacji (10 godz.)
 11. Zarządzanie zmianą (10 godz.)
 12. Negocjacje w biznesie (10 godz.)
 13. Komunikowanie w organizacji (10 godz.)
 14. Zarządzanie zasobami ludzkimi (10 godz.)
 15. Etyczne aspekty biznesu (10 godz.)
 16. Europrojekty i inne źródła finansowania działalności gospodarczej (30 godz.)
 17. Seminarium dyplomowe (10 godz.)
 18. Obrona prac dyplomowych, Uroczyste zakończenie Studium

Razem liczba godzin: 180

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432