Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia

Redaktor naukowy: Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2004

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Monika Bodo - Stan, struktura oraz czynniki determinujące napływ bezporednich inwestycji zagranicznych do polski w latach 1999-2001

  Pobierz
 • Barbara Kryk - Globalizacja a społeczna odpowiedzialnoć przedsiębiorstwa za działania środowiskowo szkodliwe

  Pobierz
 • Marta Młokosiewicz - Rola kapitału społecznego w przeciwdziałaniu ubóstwu w świetle procesu globalizacj

  Pobierz
 • Elżbieta Pankau - Wyzwania dla Polityki konkurencji w gospodarce globalnej

  Pobierz
 • Robert Sasin - Ekonomiczne znaczenie leasingu dla gospodarki w obliczu procesów globalizacji i unifikacji

  Pobierz
 • Arleta Szczepankowska - Europa wobec globalizacji

  Pobierz
 • Izabela Zabielska, Mariusz Fierek - Korporacje transnarodowe jako podmiot procesu globalizacji

  Pobierz
 • Anna Ziendalska - Wyzwania dla Polski związane z procesami globalizacji

  Pobierz
 • Krzysztof Biegun - Kryteria optymalnego obszaru walutowego w rozszerzonej Unii Europejskiej

  Pobierz
 • Joanna Czech-Rogosz - Gospodarka wschodnich Niemiec w 12 lat po zjednoczeniu - niedokończony proces unifikacji gospodarczej. Wybrane problemy

  Pobierz
 • Michał Grygorowicz, Marcin Kusy - Euro - czy na pewno wspólna europejska waluta?

  Pobierz
 • Tomasz Misiak - Możliwości unifikacji rozwoju gospodarczego wybranych krajów Unii Europejskiej w aspekcie dynamiki wzrostów PKB

  Pobierz
 • Grzegorz Paluszak - Spór o stabilność cen w euroobszarze

  Pobierz
 • Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka - Propozycja wykorzystania metod analizy wielowymiarowej do doboru zmiennych w badaniu stopnia integracji rynków ubezpieczeniowych

  Pobierz
 • Robert Dziuba - Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej jako narzędzie realizacji idei Jednolitego Rynku Europejskiego

  Pobierz
 • Marta Michalska - Reforma systemu zamówień publicznych w Unii Europejskiej

  Pobierz
 • Cezary Orlikowski - Znoszenie barier technicznych w handlu na Jednolitym Rynku Europejskim

  Pobierz
 • Bogdan Piątkowski - Uwarunkowania zmian we Wspólnej Polityce Rolnej

  Pobierz
 • Anna Blajer, Małgorzata Zielenkiewicz - Jednolity Rynek Wewnętrzny UE - nowe pole działania polskich małych i średnich przedsiębiorstw

  Pobierz
 • Marcin Brol - Możliwości wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej - perspektywy pierwszych lat członkostwa

  Pobierz
 • Beata Granosik - Wybrane formy finansowania przedsiębiorstwa

  Pobierz
 • Robert Krzemień, Mirosław Struś - Rola małych i średnich przedsiębiorstw w procesie akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej

  Pobierz
 • Jarosław Kuśpit - Stosunki gospodarcze z Rosją w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej

  Pobierz
 • Ilona Molenda-Grysa - Wybrane wskaźniki dotyczące województwa Świętokrzyskiego na poziomie lokalnym (NTS 4 i NTS 5)

  Pobierz
 • Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak - Wyposażenie młodych gospodarstw domowych w dobra trwałe jako jeden z elementów jakości życia na tle krajów Unii europejskiej

  Pobierz
 • Włodzimierz Zasadzki - Samorząd terytorialny i rozwój lokalny a integracja z Unią Europejską

  Pobierz
 • Agnieszka Jakubowska - Podatkowe uwarunkowania rozwoju konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

  Pobierz
 • Magdalena Rękas - Wpływ systemu podatkowego na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w wybranych krajach UE oraz na Węgrzech, w Czechach i Polsce

  Pobierz
 • Joanna Śmiechowicz - Standardy Unii Europejskiej w zakresie podatku akcyzowego

  Pobierz
 • Wiesława Bogusławska - Instrumenty polityki pieniężnej NBP w kontekście dostosowań do wymogów ESBC

  Pobierz
 • Tomasz Chmielewski, Anna Krzeniak - Czynniki wpływające na rentowność w polskim sektorze bankowym a konkurencja po przystąpieniu do Unii Europejskiej

  Pobierz
 • Jerzy Grygutis - Bancassurance - europejski trend na polskim rynku finansowym

  Pobierz
 • Magdalena Stawicka - Wpływ kapitału zagranicznego na polski sektor bankowy

  Pobierz
 • Magdalena Kaczmarek - Telepraca - trzecia fala zalewa Europę

  Pobierz
 • Barbara Kalinowska-Nawrotek - Dyskryminacja statystyczna kobiet w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

  Pobierz
 • Małgorzata Łuszkiewicz - Narzędzia zmniejszające bezrobocie w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej

  Pobierz
 • Mirosław Zajdel - Przemiany trójsektorowej struktury zatrudnienia w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską

  Pobierz
 • Agnieszka Kańczukowska, Dominika Socha - Promowanie potraw narodowych poprzez Internet szansą zachowania unikatowości w zjednoczonej Europie

  Pobierz
 • Grażyna Maniak - Strategia personalna a strategia rozwoju firmy

  Pobierz
 • Wanda Nowara, Katarzyna Szarzec - Skutki procesów upadłościowych i układowych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2002

  Pobierz
 • Sylwia Pangsy-Kania - Konkurencyjność polskiej gospodarki przez pryzmat międzynarodowych rankingów

  Pobierz
 • Iwona Wilk - Produkt agroturystyczny jako narzędzie konkurencji w zmieniającym się otoczeniu

  Pobierz
 • Gabriela Wronowska - Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki

  Pobierz
 • Marek Kunasz - Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej

  Pobierz
 • Kalina Kondrat - Programy Edukacyjne Unii Europejskiej

  Pobierz
 • Anna Pluta - Wiedza jako jeden z czynników wpływających na sprawność pracy kierowniczej w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

  Pobierz
 • Dariusz Czekan, Magdalena Jedlińska - Technika informacyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwem - doświadczenia Unii Europejskiej

  Pobierz
 • Rafał Żelazny - Możliwości realizacyjne koncepcji nowej gospodarki w polskich warunkach - diagnoza stanu i perspektywy w aspekcie integracji z UE

  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432