Polityka gospodarcza państwa

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2007

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Maciej Miszewski - Rozdział 1. Interwencjonizm a ład gospodarczy - perspektywa ordoliberalna
  Strony: 7-13
  Pobierz
 • Beata Janik - Rozdział 2. Rola państwa w gospodarce w koncepcjach L.Caro i ks. A.Roszkowskiego w okresie międzywojennym. Znaczenie idei.
  Strony: 14-27
  Pobierz
 • Urszula Zagóra-Jonszta - Rozdział 3. Likwidacja głodu na świecie jako wyzwanie XXI wieku
  Strony: 28-38
  Pobierz
 • Urszula Szubert-Zarzeczny - Rozdział 4. Społeczne aspekty interwencjonizmu państwowego w gospodarce na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej
  Strony: 39-51
  Pobierz
 • Patrycja Zwiech - Rozdział 5. Wybrane aspekty polityki socjalnej państw członkowskich Unii Europejskiej
  Strony: 52-63
  Pobierz
 • Stanisław Swadźba - Rozdział 6. Liberalizm a opiekuńczość w krajach Unii Europejskiej
  Strony: 64-75
  Pobierz
 • Adrian Solek - Rozdział 7. Wpływ regulacji państwa na wyniki sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD
  Strony: 76-90
  Pobierz
 • Magdalena Zajączkowska - Rozdział 8. Znaczenie eksportu ropy naftowej dla sytuacji gospodarczej krajów OPEC
  Strony: 91-102
  Pobierz
 • Ryszard Stefański - Rozdział 9. Polityka kursu walutowego w krajach Europy środkowo-wschodniej
  Strony: 103-113
  Pobierz
 • Jacek Pietrucha - Rozdział 10. Awersja inflacyjna a niezależność banku centralnego w krajach transformacji systemowej
  Strony: 114-124
  Pobierz
 • Joanna Czech-Rogosz - Rozdział 11. Wielka koalicja wobec procesu unifikacji gospodarek wschodnich i zachodnich landów RFN
  Strony: 125-134
  Pobierz
 • Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk - Rozdział 12. Polityka wsparcia rolnictwa amerykańskiego w świetle uwarunkowań makroekonomicznych
  Strony: 135-145
  Pobierz
 • Marta Młokosiewicz - Rozdział 13. Ekonomia społeczna a przezwyciężanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce - możliwości i ograniczenia
  Strony: 146-156
  Pobierz
 • Ryszard Barczyk - Rozdział 14. Morfologia cyklu koniunkturalnego w procesie przemian sektorowych w gospodarce polskiej
  Strony: 157-168
  Pobierz
 • Arkadiusz Żabiński - Rozdział 15. Wykorzystanie dyskrecjonalnych narzędzi polityki fiskalnej w procesie stabilizacji koniunktury gospodarczej
  Strony: 169-178
  Pobierz
 • Agnieszka Domańska - Rozdział 16. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz rozwój handlu międzynarodowego w świetle liberalizacji handlu
  Strony: 179-193
  Pobierz
 • Anna Cudowska-Sojko - Rozdział 17. Polityka handlowa a bilans płatniczy Polski w latach 1999-2006
  Strony: 194-202
  Pobierz
 • Maria Piotrowska - Rozdział 18. Charakterystyka transmisji polityki monetarnej w Polsce
  Strony: 203-212
  Pobierz
 • Marian Noga - Rozdział 19. Komunikacja banków centralnych z otoczeniem a realizacja polityki pieniężnej na przykładzie NBP
  Strony: 213-220
  Pobierz
 • Jolanta Ciak - Rozdział 20. Polityka budżetowa Polski w kontekście przyszłego członkostwa w unii gospodarczo - walutowej
  Strony: 221-229
  Pobierz
 • Małgorzata Gasz - Rozdział 21. Dochody podatkowe budżetu centralnego w Polsce w latach 2003-2005
  Strony: 230-239
  Pobierz
 • Arkadiusz Babczuk - Rozdział 22. Procedura budżetowa a nierównowaga fiskalna-wybrane problemy
  Strony: 240-247
  Pobierz
 • Michał Sosnowski - Rozdział 23. Wykorzystanie stawek kwotowych a sprawność systemu podatkowego
  Strony: 248-256
  Pobierz
 • Krzysztof Turowski - Rozdział 24. Rozwój sektora wysokiej techniki jako czynnik poprawy międzynarodowej pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki
  Strony: 257-267
  Pobierz
 • Wojciech Olejniczak, Tomasz Lipczyński - Rozdział 25. Polska polityka wspierania sektora MSP
  Strony: 268-280
  Pobierz
 • Marek Ratajczak - Rozdział 26. Infrastruktura jako przedmiot interwencji państwa na przykładzie programu budowy autostrad w Polsce
  Strony: 281-290
  Pobierz
 • Danuta Miłaszewicz - Rozdział 27. Pomoc publiczna dla inwestujących przedsiębiorstw
  Strony: 291-302
  Pobierz
 • Marcin Brol - Rozdział 28. Konkurencja w systemie usług publicznych
  Strony: 303-311
  Pobierz
 • Mirosław Raczyński - Rozdział 29. Regulacja a polityka ochrony konkurencji w telekomunikacji
  Strony: 312-323
  Pobierz
 • Piotr Szkudlarek - Rozdział 30. Rynek telefonii komórkowej w Polsce
  Strony: 324-334
  Pobierz
 • Waldemar Czternasty, Natalia Buczkowska - Rozdział 31. Funkcje ARiMR w rozwoju rolnictwa i jego otoczenia w woj. kujawsko-pomorskim w latach 2004-2006
  Strony: 335-345
  Pobierz
 • Łukasz Popławski - Rozdział 32. Perspektywy rozwoju lokalnego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w opinii mieszkańców obszarów chronionych
  Strony: 346-356
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432