Projekt LAMA

6 Program Ramowy, Marie Curie Action, Development Scheme


Projekt LAMA


PODNOSZENIE KONKURENCYJNOŚCI
RYNKU PRACY I JEGO PODMIOTÓW


Katedra Mikroekonomii
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński

Koordynator: dr Tomasz Bernat


Cele projektu:

Celem projektu jest podjęcie współpracy pomiędzy naukowymi partnerami z krajów Wspólnoty, skutkującej transferem wiedzy w szeroko rozumianym zakresie rynku pracy. Realizacja projektu opierać będzie się o główne jego założenie:doprowadzenie do poprawy konkurencyjności lokalnych rynków pracy oraz ich podmiotów. Efekty jakie przyniesie projekt będą wspierać gospodarkę europejską na drodze do uzyskania pozycji najbardziej konkurencyjnej i i dynamicznie rozwijającej się na świecie.

W tym celu podjęte zostaną następujące działania naukoweobejmujące takie zagadnienia, jak: ocena właściwości konkurencyjnych zasobów pracy w regionach i w Europie, analiza zachowań firm na regionalnych rynkach, konkurencyjności rynków pracy i czynników ją determinujących. Poruszane będą min. zagadnienia związane z równowagą zatrudnienia, przeciwdziałaniem dyskryminacji. Całość działań przewidziana jest na 4 lata.

Celem praktycznym transferu wiedzy jest podniesienie potencjału wiedzy i kompetencji uczestników projektu oraz wykorzystanie jego efektów do podniesienia konkurencyjności rynków pracy poszczególnych państw europejskich i ich podmiotów w szczególności poprzez: opracowanie rekomendacji dla potrzeb polityki rynku pracy, opracowanie i wdrożenie programów rozwoju kapitału ludzkiego (min. segment ludzi młodych i starszych pracowników); nawiązanie i/lub rozszerzenie współpracy z instytucjami rynku pracy i biznesem oraz stworzenie centrum szkoleniowego. 

Ważnym elementem projektu będzie przeprowadzenie wspólnych badań naukowych, przeprowadzonych u wszystkich partnerów. Celem ankiet będzie ocena postaw i zachować uczestników europejskich rynków pracy. 

Transfer wiedzy odbywać będzie się przede wszystkim poprzez wspólne prace badawcze oraz organizację cyklu spotkań jak: wykładów, seminariów, warsztatów i konferencji naukowych. Efektami tych prac będą natomiast liczne publikacje uczestników projektu, w tym wydawane po angielsku w specjalnym kwartalniku, powołanym dla realizacji zamierzeń. 


Podstawowe informacje o projekcie:

 • Czas trwania projektu: 4 lata
 • Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 01.04.2005 - 31.03.2009
 • Budżet projektu: 680.000 euro

Partnerzy Projektu:

 • Uniwersytet Wileński, Wydział Nauk Humanistycznych w Kownie, Litwa
 • Ecole Centrale de Lyon, Francja
 • Institut fur Arbait und Technik, Niemcy
 • Universitet Saint Gallen, Szwajcaria

Uczelnia współpracująca przy projekcie LAMA:

 • Tarnopolski Instytut Społecznych i Informatycznych Technologii, Ukraina

Podstawowe działania projektu:

 • staże dla młodych naukowców Polskich (z Katedry Mikroekonomii US), łącznie 43 osobomiesiące u Partnerów projektu,
 • staże przyjazdowe dla naukowców z Krajów Europejskich w Katedrze Mikroekonomii US, łącznie 47 osobomiesięcy,
 • seminaria naukowe i szkolenia dla naukowców i studentów,
 • konferencje naukowe oraz warsztaty,
 • wydawanie publikacji okazjonalnych i cyklicznych, zwłaszcza w języku angielskim,
 • stworzenie i uruchomienia centrum szkoleniowego przy Katedrze Mikroekonomii US,
 • stworzenie elektronicznej platformy wymiany projektu LAMA, przedstawiającej bieżące wydarzenia oraz dorobek całego projektu i uczestniczących w nim jednostek naukowych

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432