Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką wiatową

Redaktor naukowy: Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski

Wydawnictwo: Instytut Wiedzy

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2002

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Wersja elektroniczna

 • Jarosław Wierzbicki, Michał Weinzieher - Regulacje gospodarcze - wyzwania współczesności
  Strony: 9-23
  Pobierz
 • Anna Gardocka - Miejsce kultury w gospodarce
  Strony: 25-35

 • Grzegorz Paluszak, Artur Frąckowiak - Ocena koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej w Unii Europejskiej w porównaniu do Stanów Zjednoczonych i Japonii
  Strony: 37-52

 • Kamila Bielawska - Makroekonomiczne efekty funkcjonowania funduszy emerytalnych
  Strony: 53-59

 • Łukasz Kubicki - Kryzysy walutowe w dobie globalizacji na przykładzie Argentyny
  Strony: 61-75

 • Grzegorz Paluszak, Maciej Dziędziura - Spór wokół Paktu Stabilności i Wzrostu
  Strony: 77-92

 • Grzegorz Paluszak - Federalizm fiskalny - szansa czy zagrożenie dla europejskiej unii walutowej
  Strony: 93-106

 • Dominik Sobczak - Stosunki Unii Europejskiej z Rosją po zakończeniu "zimnej wojny"
  Strony: 107-121

 • Łukasz Wódkowski - Procesy koncesyjne na telefonię trzeciej generacji
  Strony: 123-139

 • Krzysztof Piech - Cykl koniunkturalny Polski a światowy cykl koniunkturalny - wnioski dla polskiej polityki stabilizacyjnej
  Strony: 141-155

 • Daria Kostecka - Pomoc publiczna a konkurencja
  Strony: 157-166

 • Monika Bodo - Polskie euroobligacje na międzynarodowym rynku kapitałowym
  Strony: 167-175

 • Agnieszka Jakubowska - Przedsięwzięcia offshore w aspekcie globalizacji gospodarki
  Strony: 177-185

 • Jacek Buko - Liberalizacja polskiego rynku łączności w kontekście dostosowań do wymogów integracyjnych Unii Europejskiej
  Strony: 187-193

 • Tomasz Bernat - Rola państwa w kreowaniu bezpieczeństwa funkcjonowania rynku, na przykładzie rynku ubezpieczeń
  Strony: 195-209

 • Sławomir Antkiewicz - Derywaty jako nowe produkty polskiego systemu finansowego
  Strony: 211-219

 • Joanna Bruzda - Nieliniowość w szeregach finansowych - wybrane metody testowania i wyniki empiryczne
  Strony: 221-236

 • Joanna Olbryś, Elżbieta Majewska - Rodzaje ryzyka związane z inwestowaniem w polskie obligacje trzyletnie
  Strony: 237-248

 • Sebastian Jakubowski - Ograniczenia swobody lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych
  Strony: 249-256

 • Ewa Worobiej - Rozwój rynku krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw w Polsce
  Strony: 257-265

 • Agnieszka Szczepkowska, Lech Wojciechowski - Możliwości wykorzystania modelu grawitacji do analizy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
  Strony: 267-282

 • Jacek Gas, Janina Jędrzejczak-Gas - Makroekonomiczne uwarunkowania źródeł podaży pieniądza w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
  Strony: 283-292

 • Magdalena Stawicka - Atrakcyjność inwestycyjna Polski w 2001 roku. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych
  Strony: 293-298

 • Krzysztof Turowski - Rozwój sektora wysokich technologii a konkurencyjność polskiej gospodarki
  Strony: 299-313

 • Paweł Szudra, Robert Arczewski - Wpływ zagranicznych przedsiębiorstw handlowych na funkcjonowanie handlu w Polsce
  Strony: 315-321

 • Sylwia Pangsy-Kania - Czynniki rozwoju gospodarczego Polski
  Strony: 323-329

 • Andrzej Pawluczuk - Rola wiedzy w "nowej gospodarce"
  Strony: 331-338

 • Anna Kozłowska-Grzybek, Marcin Kowalski - Prognozowanie wskaźników jakościowych i ilościowych dla gospodarki polskiej z wykorzystaniem wybranych metod statystycznych
  Strony: 339-348

 • Sławomir Jankiewicz - Program gospodarczy rządu - szansa czy zagrożenie dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce?
  Strony: 349-358

 • Adam Giegiel - Uwarunkowania i perspektywy wprowadzenia euro w Polsce
  Strony: 359-371

 • Tomasz Dębowski - Spodziewane konsekwencje wprowadzenia podatku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  Strony: 373-379

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432